Välkommen till dela som är DIGG:s samverksansplattform

Information till användare av Dela.digg.se

Digg förfogar och tillhandahåller ett samverkansverktyg, dela.digg.se, där myndigheten i gemensamma uppdrag och projekt med andra aktörer kan samarbeta.

Allmänt

De uppdrag/projekt på Digg som har samarbete med andra aktörer har möjlighet att använda egna samarbetsrum i samverkansytan dela.digg.se där de användare som bjuds in till detta samarbetsrum kan ta del av filer och kommentera inlägg.

Det finns administratörer från Digg i varje samarbetsrum i syfte att hjälpa användare samt hantera information. Om användare önskar borttag eller påtala olämpligt innehåll flaggar du detta till administratör eller i anslutning till inlägg. Digg står ej bakom innehåll i kommentarer till inlägg som publiceras.

För synpunkter på och frågor om Diggs verksamhet samt begäran om allmän handling hänvisar vi till info(at)digg.se.

För innehåll som placeras samarbetsrummet och övrigt arbete som sker i samarbetsrummet gäller att användaren ska beakta följande information.

Allmänna handlingar i Dela

Som utgångspunkt är all information som placeras i Dela allmänna handlingar. Detta innebär t.ex. att om du är användare från en myndighet men har åtkomst till handlingar som placerats i Dela av en annan myndighet, så blir den myndighetens handlingar allmänna även i din myndighet.

Därför behöver samtliga användare vara beredda att hantera en begäran om allmän handling om en sådan begäran framställs och avser allmänna handlingar som finns i samarbetsrummet. En sådan begäran ska hanteras i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagstiftningen.

Vilken information får placeras i Dela?

Användare får inte placera information som omfattas av sekretess eller skydd för rikets säkerhet i Dela.

  • Diggs informationssäkerhetsklassning gäller som grund för information som är placerad på Dela och den som är informationsägare för samarbetsrummet ansvarar för att informera samtliga användare.
  • Användaren ansvarar för att den information som hanteras i Dela följer den informationssäkerhetsklassning som gäller för den egna verksamheten.
  • Användaren ansvarar för att den information som hanteras i Dela i övrigt följer de rättsliga förutsättningar som gäller för delning av information.
  • Information i Dela ska innehållsmässigt ha koppling till projektet/uppdraget som samarbetsrummet avser.
  • God ton ska hållas i alla sammanhang i Dela.
  • Personuppgifter i Dela bör undvikas och inte hanteras i onödan. Det går exempelvis bra att hänvisa till användares namn i syfte att föra dialog.
  • Information i Dela får inte innehålla uppgifter som syftar till att göra reklam eller sprida budskap om särskilda näringsidkare m.m.

Personuppgifter och hur de hanteras

Digg kommer att samla in och behandla personuppgifter om dig. Syftet med att personuppgifterna samlas in och behandlas är att ge dig tillgång till Dela.

Personuppgiftsansvar

Det är Digg (202100-6883) som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen i Dela.

Postadress: Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 851 02 Sundsvall
Telefon: 0771-11 44 00
E-post: info[at]digg.se
Du kan även kontakta den ansvariga handläggaren för personuppgiftsbehandlingen via info[at]digg.se

Personuppgifter som behandlas

Digg kommer att samla in följande kategorier av personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Organisation som du företräder

Det finns möjlighet att ladda upp bild och att skriva i fritextfält som innebär att ytterligare personuppgifter samlas in och där uppmuntrar vi dig att inte lämna personuppgifter i onödan.

Varför och med vilken rätt behandlar Digg dina personuppgifter

Digg stödjer sin personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden att Digg ska kunna fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att samverka enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900).

Vilka som har åtkomst till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av behörig personal som ansvarar för det aktuella samarbetsinitiativet inom Digg, av behörig administrativ och teknisk personal vid Digg samt av användare som har tillgång till samarbetsytan.

Personuppgifterna behandlas även av Diggs personuppgiftsbiträde Nordic Peak AB som får del av dina personuppgifter vid ansvar för drift av tjänsten Dela. Personuppgiftsbiträdet är ett företag inom EU/EES som Digg har ett personuppgiftsbiträdesavtal med för att säkerställa en korrekt hantering.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet har Digg skyldighet att registrera och arkivera allmänna handlingar.Digg omfattas även av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla enskilda har rätt att få ut kopior av allmänna offentliga handlingar. Dina personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnade av allmänna  handlingar såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer därför även att behandlas för att Digg ska kunna uppfylla gällande lagstiftning på dessa områden och denna behandling sker med stöd av de rättsliga grunderna allmänt intresse och rättslig förpliktelse.

Hur länge dina personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas under den tidsperiod du har en inloggning till Dela. Därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan.

Dina rättigheter

Du kan begära ett s.k. registerutdrag. Du kan även begära att uppgifter raderas, få felaktiga uppgifter rättade samt begära att behandlingen begränsas och i övrigt invända mot att dina personuppgifter behandlas.

Om du vill göra dina rättigheter gällande eller har synpunkter på behandlingen kan du kontakta dataskyddsombudet.

E-postadress: dataskyddsombud[at]digg.se
Telefon: 0771-11 44 00
Du kan även lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Digg har rätt att revidera – användare bör hålla sig uppdaterad om ändringar

Digg har ensidig rätt att ändra, modifiera, göra tillägg och redigera i den här informationen. Det är upp till användare av Dela att fortlöpande informera sig om eventuella förändringar.

Kontakt vid frågor som rör samarbetsytan eller denna information

Vänd dig till administratören för det samarbetsrum du har tillgång till, om du har frågor.